Χρωστικές τροφίμων και επιπρόσθετες πληροφορίες για τα παιδιά

Υπάρχει μια σειρά από χρωστικές τροφίμων που η χρήση τους έχει σχετιστεί με παρενέργειες σε κάποια παιδιά που τις καταναλώνουν. Έχει παρατηρηθεί υπερκινητικότητα, αυπνία, αδυναμία συγκέντρωσης, κ.ά. Η παραπάνω παρατηρήσεις γέννησαν την ανάγκη για ενημέρωση των καταναλωτών για τις πιθανές συνέπειες μέσω της επισήμανσης των τροφίμων. Υπάρχει στον Κανονισμό 1333/2008 και στο Παράρτημα V ρητή αναφορά πως τα τρόφιμα που περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρωστικές τροφίμων Κίτρινο Sunset (Ε110), Κίτρινο Κινολίνης (Ε104), Καρμοισίνη (Ε122), Ερυθρό Allura (Ε129), Τατραζίνη (Ε102) και Πονσώ 4R (E124), θα πρέπει η επισήμανσή τους να περιλαμβάνει επιπρόσθετη πληροφορία με την παρακάτω μορφή:

''Ονομασία ή αριθμός Ε της χρωστικής(-ων)'': μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στην δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά.

Εξαίρεση στην παραπάνω υποχρέωση επισήμανσης αποτελούν α. τα τρόφιμα που οι εν λόγω χρωστικές χρησιμοποιήθηκαν για υγειονομικά ή άλλα υποχρεωτικά σήματα και σφραγίδες σε προϊόντα κρέατος, β. τα αβγά στα οποία έγινε εφαρμογή με διακοσμητικές βαφές για χρώση των κελύφων και περιέχουν τις εν λόγω χρωστικές και γ. ποτά που περιέχουν περισσότερο από 1,2% κατ'όγκο οινόπνευμα.

Μπορείτε να μελετήστε τον εν λόγω Κανονισμό στο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:EL:PDF